از نظر یونگ اتاق های چت منبع اصلی اعتیاد اینترنتی هستند.